Krav og frister for å stille til valg

Se hvilke krav og frister parti og grupper som ønsker å stille til stortingsvalget i 2021 må oppfylle.


Alle parti og grupper som ønsker å stille til stortingsvalget i 2021, kan gjøre dette så lenge de oppfyller kravene i valgloven. Hvilke krav som må oppfylles og hvilke frister som må overholdes, avhenger av om det aktuelle partiet eller gruppen er registrert eller ikke.

Parti som ikke er registrert

Det er mulig å stille liste til stortingsvalget både som registrert parti i Partiregisteret og som uregistrert parti eller gruppe. For parti som ønsker å registrere seg i Partiregisteret i før stortingsvalget, er fristen 2. januar 2021. For å registrere et parti må det ikke kunne forveksles med et eksisterende parti. Det må også følge med dokumentasjon om partiet og underskrift fra minst 5000 personer med stemmerett. En utfyllende og detaljert liste over disse kravene er beskrevet i partiloven.

Formelle krav og frister for å stille listeforslag

Både registrerte partier og lister som stiller uten å være registrerte i Partiregisteret må forholde seg til følgende krav og frister for å stille listeforslag:

  • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til fylkesvalgstyret i valgdistriktet de ønsker å stille til valg i.
  • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet fylkesvalgstyret. 
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

En utfyllende og detaljert liste over disse kravene er beskrevet i valgloven. I april publiserer vi en mal for listeforslag til stortingsvalget 2021 som kan brukes av parti og grupper som ønsker å stille til valget.