Til Stortingsvalget 2021 : Tilskudd til informasjonstiltak

Mange ønsker å informere om valg

Valgdirektoratet har fått inn 56 søknader med en samlet sum på over 20 millioner til å informere om valg.


Valgdirektoratet lyste i oktober ut tilskuddsmidler til informasjonstiltak i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021. Bevilgningen er på 5 537 000 kroner og skal gå til tiltak som øker stemmeberettigedes kunnskap om valget og gir økt valgdeltakelse.

Prioriterte målgrupper er grupper med lavere valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon.

Ved fristens utløp hadde det kommet inn totalt 56 søknader, og det totale beløpet det er søkt om er på om lag 21,4 millioner kroner.

Søknadene blir nå behandlet, og Valgdirektoratet tar sikte på at vedtak blir sendt ut til søkerne i slutten av desember.