Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Krav til og behandling av listeforslag

En fullstendige gjennomgang av av alle kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.

Publisert:

Listeforslag og behandlingen av disse

Innledning

Bestemmelsene om listeforslagene og valgstyrets/fylkesvalgstyrets behandling av disse, er samlet i kapittel 6 i valgloven og kapittel 3 i valgforskriften.

Valgloven § 6-1 har bestemmelser om hvilke krav som stilles til valglister. Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av valgmyndighetene. Valgstyret godkjenner listeforslag til kommunestyrevalg. Fylkesvalgstyret godkjenner listeforslag til fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Etter § 16 i valgforskriften skal valgmyndighetene innhente og legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ hvis det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt nivå og til å stille liste. Opplysning om hvem som utgjør partiets utøvende organ finnes i Partiregisteret. Nettadressen er: www.brreg.no/registrene/parti/

Henvendelse kan rettes til den som er oppført som partiets kontaktperson.

Innleveringsfrist

Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars klokken 12.00, jf. § 6-1 (1). Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00 , jf. § 6-5. 

Dersom en frist faller på en lørdag eller helligdag, utsettes denne til påfølgende hverdag, jf § 15-5.

Innlevering av listeforslag

Det fremgår av valgloven § 6-1 (1) at listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert direkte innen fristen. Med dette menes at forslaget må være kommet fysisk frem, ikke nødvendigvis til valgstyret, men til kommunen eller fylkeskommunen. Dette innebærer en skjerpelse, men er gjort for å unngå tvil. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kommet frem i tide.

Dersom listeforslaget blir sendt på faks eller e-post innen 31. mars klokken 12.00, vil dette være innenfor fristen. Men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres med en gang.

Overskrift på listeforslag

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling, jf. valgloven § 6-1 (2) bokstav b.

Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn.

Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste sammen med en gruppe som ikke er registrert som parti.

Departementet antar at valgloven ikke er til hinder for at en fellesliste av flere registrerte partier, eller en fellesliste av et eller flere registrerte partier og andre grupper, har med en fellesbetegnelse i listeoverskriften i tillegg til de registrerte partienes navn.

Loven er ikke til hinder for at en uregistrert gruppe bruker ordet parti i navnet, forutsatt at det ikke er egnet til forveksling med et registrert partis navn.

Det er presisert i forskriften § 12 at registrerte politiske partier kan velge om partiets navn skal skrives på bokmål eller nynorsk. I tillegg kan partiets navn på samisk føres opp som et tillegg til navnet på bokmål eller nynorsk. Det er ikke opp til det enkelte valgstyre, men det enkelte partilag å ta stilling til dette, uavhengig av om kommunen er nynorsk- eller bokmålkommune eller ligger innenfor forvaltningsområdet for samisk språk eller ikke.

Etter § 6-1 (2) bokstav b siste punktum må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet. Det listeforslaget som er innlevert først, vil ha retten til navnet i sitt valgdistrikt.

Kandidatene

Hvor mange kandidater skal/kan føres opp?

Valgloven § 6-2 omhandler antall kandidater på listeforslaget. Ved stortingsvalg skal listeforslaget i henhold til første ledd være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra valgdistriktet. Det er tillatt å føre opp inntil seks andre navn i tillegg.

For valg til kommunestyre og valg til fylkesting stiller valgloven § 6-2 annet ledd krav om at det er oppført minst 7 kandidatnavn på listen. Oppover er det en maksimumsgrense på like mange kandidater som det skal velges representanter i kretsen + et tillegg på inntil seks kandidatnavn.

Reglene om forhåndsprioritering står i § 6-2 tredje ledd og gjelder bare ved kommunestyrevalg. Et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget – avhengig av størrelsen på kommunestyret - kan gis et tillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler som listen mottar ved valget.

Høyeste tillatte antall er:
11–23 kommunestyremedlemmer: inntil 4
25–53 kommunestyremedlemmer: inntil 6
55 kommunestyremedlemmer eller flere: inntil 10.

Det fremgår av § 6-2 (3) siste punktum at de kandidater som gis et slikt stemmetillegg, skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift. Det at navnene på disse kandidatene skal stå med uthevet skrift, innebærer at navnene skal skrives med fete typer, kursiv eller store bokstaver.

Valgloven har ikke bestemmelser som krever at hvert kjønn er representert med en viss prosent av de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Det vil si at det ikke er krav om kvotering ved valg av medlemmer verken til Stortinget, kommunestyrer eller fylkesting. Kommuneloven §§ 36, 37 og 38a har imidlertid bestemmelser om kjønnskvotering som gjelder ved valg etter kommuneloven til formannskap, fylkesutvalg, faste utvalg med videre.

Identifisering av kandidatene

Dette er regulert i valgloven § 6-1 (2) bokstav c og valgforskriften § 17.

Listeforslagene skal inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår, jf. valgloven § 6-1 (2) bokstav c. Det er opp til forslagstillerne om de i tillegg ønsker å påføre kandidatenes stilling eller bosted. Hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen, skal stilling og /eller bostedsadresse oppgis. Det følger av valgforskriften § 17 (1) at dersom opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted påføres listeforslaget, må dette gjøres for alle listens kandidater. Det er også mulig å føre opp de enkelte kandidatenes parti-/gruppetilhørighet på felleslister. I så fall må også dette gjøres for alle kandidater på listen.

Departementet antar at det er opp til valgstyret/fylkesvalgstyret selv å bestemme rekkefølgen med hensyn til for- og etternavn.

Kandidatenes riktige etternavn må brukes selv om vedkommende ikke er kjent under dette, men i så fall bør det navnet vedkommende er kjent under, tilføyes i parentes. I praksis er det antatt at en kandidat kan betegnes med et tilnavn, dersom vedkommende er alminnelig kjent under dette, i stedet for fornavnet. Dette har sammenheng med formålet bak bestemmelsen, nemlig at vedkommende skal betegnes på den måten som gir best mulig veiledning for velgerne.

Loven er ikke til hinder for at en stortingskandidat stiller til valg i to eller flere ulike valgdistrikter. Men det er ikke mulig å stå på flere ulike lister i samme distrikt.

Fylkestingskandidater og kommunestyrekandidater kan ikke stille til valg på flere enn ett listeforslag i henholdsvis fylket eller kommunen. Det er likevel ingen ting til hinder for at en kandidat stiller på liste både til fylkestingsvalg og til kommunestyrevalg.

Vedlegg

Valgloven § 6-4 fastsetter i bokstav a at listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Listeforslagene skal videre inneholde en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.

Bokstav c og d gjelder for kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Bestemmelsen i bokstav c fastsetter at det for kandidater som ikke er registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen/fylket ved innlevering av listeforslaget, må ligge ved en erklæring om at de vil være valgbare på valgdagen. Etter bokstav d må det for en kandidat som ikke er valgbar på grunn av sin stilling, ligge ved en erklæring om at hun/han vil ha fratrådt sin stilling når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon. 

Underskrifter på listeforslag

Dette er regulert i valgloven § 6-3 og i valgforskriften § 13.

I § 6-3 (1) er det fastsatt hvilke regler som gjelder for registrerte politiske partier. For partier registrert i Partiregisteret gjelder for alle valg at listeforslag kan underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det valgdistriktet eller den kommunen listen gjelder. Imidlertid er det et krav om at partiet må ha fått en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg. Et registrert parti må ha fått minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet for å komme inn under de forenklede reglene. Kan ikke et parti vise til en slik oppslutning, kommer de inn under regelverket for uregistrerte grupper.

Er et parti blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg, har de ikke hatt mulighet til å delta i stortingsvalg. I så fall er det tilstrekkelig at to styremedlemmer i partiets lokalavdeling i den kommune eller det valgdistrikt listen gjelder, underskriver på listeforslaget.

Hvis et parti ikke har en lokalavdeling, må partiet samle underskrifter som bestemt i valgloven § 6-3 (2).

Det følger av siste punktum i § 6-3 (1) at hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppering, er det regelverket for uregistrerte grupper i § 6-3 (2) som gjelder. Det samme gjelder dersom et registrert politisk parti, som fyller kravene til oppslutning etter første ledd, stiller liste sammen med et registrert parti som ikke gjør det.

For alle andre forslagstillere (enn partier som er registrert i Partiregisteret og som fikk tilstrekkelig oppslutning) følger det av § 6-3 (2) hvilke regler som gjelder for henholdsvis stortingsvalg og fylkestingsvalg (bokstav a) og kommunestyrevalg (bokstav b).

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal et listeforslag være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i valgdistriktet.

Ved kommunestyrevalg må det samles inn så mange underskrifter at det utgjør 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg. Fordi kommunestørrelsen er svært varierende, er det innført et minimumsantall og et maksimumsantall hva angår antall underskrifter. Minimumskravet er at forslaget minst må være underskrevet av like mange personer som det skal velges kommunestyrerepresentanter. Maksimumskravet er på 300 underskrifter.

Eksempler:

Trangvik kommune:
240 stemmeberettigede ved forrige valg. Det skal velges 11 representanter.
2 % av 240 = 4,8 velgere.
Her kommer minimumskravet, antall kommunestyremedlemmer som skal velges, til anvendelse. Det vil si at listeforslaget må være underskrevet av minst 11 personer.

Lillevik kommune:
2 000 stemmeberettigede innbyggere ved forrige valg. Det skal velges 21 representanter.
2 % av 2 000 = 40 velgere.
Kravet er 40 underskrifter på listeforslaget.

Stordal kommune:
20 000 stemmeberettigede ved forrige valg.
Det skal velges 57 representanter.
2 % av 20 0000 = 400 underskrifter. Maksimumskravet kommer til anvendelse. Det er nok med 300 underskrifter.

Det følger av § 13 i valgforskriften at underskrifter som samles inn etter valgloven § 6-3 (2), skal være skrift på papir. Ved stortingsvalget i 2021 er det likevel åpnet for at underskriftene på listeforslag også kan være elektroniske. Partier og lister som velger å levere elektroniske underskrifter skal da benytte Valgdirektoratets løsning for dette.

Registrerte politiske partier som innleverer listeforslag i henhold til § 6-3 (1), har derimot lov til å sende en elektronisk underskrift, hvis forholdene er lagt til rette for digital kommunikasjon med kommunen/fylkeskommunen.

Valgforskriften § 13 (2) fastsetter at underskrifter som er innsamlet etter valgloven § 6-3 (2), er underlagt taushetsplikt og ikke skal offentliggjøres. Det vises til valgloven § 15-4 som er en bestemmelse om taushetsplikt. Det fremgår av § 15-4 (1) at forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved valg.

At man har underskrevet på et listeforslag vil etter forvaltningsloven § 13 (1) være opplysninger om ”noens personlige forhold” og således underlagt taushetsplikt.

Listeforslaget skal angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen for partiet/gruppen. Det skal videre være underskrevet av listeforslagsstillerne. De som skriver under på et listeforslag, kan således ikke gjøre dette uten at det er påført kandidatnavn. Det følger imidlertid av § 6-6 (3) at dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Dette innebærer at det ikke er noe absolutt krav om at alle kandidatnavnene står oppført på det listeforslaget det blir skrevet under på. Listeforslaget må imidlertid som et minimum inneholde ett kandidatnavn, da det ellers ikke kan ses å utgjøre et listeforslag.

Tillitsvalgt og tillitsutvalg

Valgloven § 6-1 (2) bokstav e og valgforskriften § 14 har bestemmelser om dette.

Valgloven § 6-1 (2) bokstav e bestemmer at alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten heter det i tredje setning at listeforslaget bør inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget.

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret/fylkesvalgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er eventuelt å kalle listeforslaget tilbake.

I valgforskriften § 14 gis det regler for utpeking av tillitsvalgte og tillitsutvalg hvis forslagstillerne ikke har gjort dette ved innleveringen.

Det følger av forskriften § 14 (1) at når listeforslaget utgår fra et registrert politisk parti og to av styremedlemmene i lokalorganisasjonen har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant. Styret for lokalavdelingen anses for å utgjøre tillitsutvalget.

§ 14 (2) i forskriften fastsetter at når et listeforslag er innlevert i henhold til kravene i valgloven § 6-3 (2), vil de to øverste underskriverne anses som tillitsvalgt og vararepresentant når det ikke er angitt på listeforslaget hvem som skal ha disse funksjonene. Antallet underskrivere som skal utgjøre tillitsutvalget, er fastsatt til fem av de øverste underskriverne på listeforslaget.

Valgstyrets/fylkesvalgsstyrets behandling av listeforslagene

Valgstyret/fylkesvalgstyret skal undersøke om de listeforslagene som er kommet inn, fyller lovens krav, herunder om forslagsstillerne og kandidatene oppfyller kravene i valgloven, jf. § 6-6. Ved forhandlinger med den tillitsvalgte skal valgstyret/fylkesvalgstyret arbeide for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav, jf. § 6-6 (3).

Forslagsstiller må legge frem den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at vilkårene er oppfylt, når valgstyret/fylkesvalgstyret krever det. Valgstyrene må være særlig påpasselige med å kontrollere at kandidatene fyller valgbarhetsvilkårene og at navn og adresse er riktig.

Valgloven § 6-6 (4) regulerer forholdet når én person er underskriver eller kandidat på flere listeforslag ved samme valg.

Hvis en person står som forslagsstiller/kandidat på flere listeforslag, må valgstyret/fylkesvalgstyret be vedkommende velge hvilket av dem han/hun vil stå på. Hvis vedkommende ikke svarer på henvendelsen innen den fastsatte fristen, skal vedkommende settes opp på det listeforslaget som ble innlevert først og strykes på de øvrige. Det er ikke noe i veien for å stå både som forslagsstiller og kandidat på samme, eller forskjellige, lister.

Hvis det viser seg at en kandidat ikke er valgbar, eller at han/hun blir fritatt, skal kandidaten strykes av listen. I slike tilfeller bestemmer den tillitsvalgte for listen om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen, jf. § 15 i valgforskriften. Alternativt kan listen suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidater rykker opp i uforandret rekkefølge.

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret/fylkesvalgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Det er opp til det enkelte valgstyret/fylkesvalgstyret hvordan dette skal skje. Som nevnt skal underskriftene på listeforslagene (med unntak av de tillitsvalgtes) ikke legges ut til ettersyn, jf. valgforskriften § 13.

De godkjente listene kan legges ut på Internett, med den informasjon om kandidatene som er oppført på listeforslagene og godkjent av valgstyret/fylkesvalgstyret. Dette kan i tillegg til kandidatenes navn og fødselsår være informasjon om adresse og/eller yrke.

Underretning til kandidatene

Valgstyret/fylkesvalgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten i henhold til valgloven § 6-6 (4) om at de er satt opp på et listeforslag.

I underretningen skal det opplyses om grunnene for å kunne kreve seg fritatt for valg, jf. valgloven § 3-2 ved stortingsvalg og § 3-4 ved fylkestings- og kommunestyrevalg. Det er ikke gitt nærmere regler for hvordan underretningen skal skje. Valgstyret/fylkesvalgstyret fastsetter frist for tilbakemelding, krav til dokumentasjon etc. i henhold til vanlig kommunal saksbehandling, jf. kommuneloven og forvaltningsloven.

Endringer i listeforslag etter innleveringsfristens utløp

Det følger av § 15 (1) i valgforskriften at når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne. Selv om det ikke er nødvendig for å bringe listeforslaget i overensstemmelse med loven, kan de sette inn en ny kandidat på listeforslaget hvis en kandidat strykes fra listeforslaget fordi vedkommende er utelukket fra valg eller blir fritatt, jf. valgforskriften § 15 (2).

Godkjenning av valglistene

Frist

Valgstyret/fylkesvalgstyret må ta stilling til listeforslagene senest 1. juni, jf. valgloven § 6-6 (2).

Senest samme dato skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn, jf. valgloven § 6-7. Valgstyret/fylkesvalgstyret må i henhold til denne bestemmelsen også sørge for at overskriftene på de godkjente listeforslagene kunngjøres. Det skal samtidig informeres om hvor listene er lagt ut og hvor publikum kan gjøre seg kjent med dem. Det er opp til valgstyret/fylkesvalgstyret å bestemme hvor listene skal legges ut.

Underretning til forslagsstillerne

Det følger av valgforskriften § 18 (1) at valgstyret/fylkesvalgstyret så snart listene er godkjent, må underrette de tillitsvalgte og sende dem en kopi av det godkjente listeforslaget.

Blir ikke listeforslaget godkjent, må valgstyret/fylkesvalgstyret snarest underrette den tillitsvalgte om dette og samtidig opplyse om adgangen til og vilkårene for å klage, jf. valgforskriften § 18 (2).

Klage

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene. Bakgrunnen for bestemmelsen er å forebygge ugyldige valg ved å rette opp eventuelle feil før valget. På den måten vil man slippe å gå i uvisse med hensyn til om valget vil bli gyldig eller ikke.

Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven kapittel 13. Selv om det ikke er noe lokallag som har stilt liste i den aktuelle kretsen (med eventuell fare for forveksling), kan jo partiet like fullt ha interesse av å beskytte sitt navn.

Departementet er klagemyndighet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Dersom valgstyret/fylkesvalgstyret ikke tar klagen til følge, vil det altså være departementet som må avgjøre klagen.

Stortinget er klageinstans når det gjelder klager om stemmerett og retten til å avgi stemme. Øvrige klager behandles av riksvalgstyret.

Fremmes det ikke klage etter valgloven § 6-8, tapes likevel ikke retten til å klage senere i henhold til de alminnelige klagebestemmelsene i kapittel 13. Da vil det imidlertid kunne være for sent å rette opp ev. feil før valgdagen. Konsekvensen av dette kan derfor bli at partiet ikke får deltatt ved det aktuelle valget, med mindre klagemyndigheten kommer til det resultat at valget var ugyldig og det blir omvalg.

 

Valglovens bestemmelser om listeforslag

§ 6-1.Krav til listeforslaget

(1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Samme parti eller gruppe kan bare stille én liste i hvert valgdistrikt.

 

(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:

a) Det må angi hvilket valg det gjelder.

b) Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.

c) Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i samme valgdistrikt. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i § 6-2. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.

d) Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer, jf § 6-3.

e) Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake.

(3) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i § 6-4.

(4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som fremgår av denne paragrafen.

§ 6-2.Antall kandidatnavn på listeforslaget

(1) Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.

(2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

(3) Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Avhengig av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges, kan forslagstillerne gi stemmetillegg til følgende antall kandidater:

11-23 medlemmer: inntil 4

25-53 medlemmer: inntil 6

55 medlemmer eller flere: inntil 10

Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

§ 6-3.Antall underskrifter på listeforslaget

(1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det valgdistriktet eller den kommunen listen gjelder. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet. Hvis et registrert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i annet ledd.

(2) For øvrige forslagstillere gjelder følgende regler:

a) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i valgdistriktet ved det aktuelle valget.

b) Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.

§ 6-4.Vedlegg til listeforslaget

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato.

b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.

c) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

d) Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

§ 6-5.Tilbakekalling av listeforslaget

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

§ 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene

(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

(2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

(3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.

(4) Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først.

§ 6-7.Offentliggjøring av godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

§ 6-8.Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

§ 6-9.Forskrift

Departementet kan gi forskrift om behandlingen av listeforslagene.