Mål og samfunnsoppdrag

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.


Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnede prioritering for 2020 er å gjøre nødvendige forberedelser til stortings- og sametingsvalget i 2021. Direktoratet skal sørge for at stortings- og sametingsvalget lar seg gjennomføre på en tillitvekkende måte.

Valgdirektoratets mål for 2020:

  • Mål 1: Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen
  • Mål 2: Velgerne har nødvendig informasjon om valg
  • Mål 3: God tilgjengelighet ved valg

Dette innebærer blant annet å:

  • Planlegge et opplærings- og veiledningsopplegg for kommunene og fylkeskommunene for 2021 med bakrunn i erfaringer og evalueringer fra 2019 
  • Planlegge og gjennomføre endringer i EVA som tar høyde for konsekvensene kommunal- og regionreformen har for valggjennomføringen i 2021. For å sikre god forutsigbarhet og en korrekt og sikker valggjennomføring i 2021
  • Utrede løsninger for enklere og bedre tilgjengelighet til data fra valggjennomføringen.Følge opp erfaringer med og evaluering av forsøket med elektronisk utsendelse av valgkort og SMS-varsling til velgere og brevutsendelse til definerte velgergrupper.
  • Følge opp funn i evalueringene fra valget, og i 2020 kartlegge hvordan de kan bidra til at kommunene sørger for at valglokalene er tilgjengelig for alle velgere.

Les hele tildelingsbrevet for 2020

Les hele årsrapporten for 2019

Revisjonsberetning fra Riksrevisjonen 2019

Tidligere tildelingsbrev og årsrapporter

Årsrapport for 2018

Årsrapport 2018 Tabell 1 - redigert.

Tildelingsbrev 2019

Tildelingsbrev 2018

Årsrapport 2017

Tildelingsbrev 2017

Årsrapport 2016